ԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ


Կանոնակարգ միջազգայնացման և արտաքին կապերի, IATC

Կանոնակարգ ուսումնական մասի, IATC

Կարգ ակադեմիական շարժ, IATC

Կարգ ամփոփիչ ատեստավորման բողոքարկման, IATC

Կարգ ամփոփիչ ատեստավորման, IATC

Կարգ արտասահմանյան գործուղումների, IATC

Կարգ գրագողության դեմ պայքարի, IATC

Կարգ հեռացման (ազատման) և վերականգնման, IATC

Կարգ ՄԿԾ մշտադիտարկում, IATC

Կարգ քննությունների և ստուգարքների անցկացման, IATC

Կարգ ուսանողական հարցման, IATC

Կարգ ուսանողի անհատական աշխատանքի կազմակերպման, IATC

Կարգ ուսանողների ակադեմիական շահերի, IATC

Կարգ ուսանողների գնահատման, IATC

Կարգ ուսանողների կարիքների վերհանման, IATC

Կարգ ուսանողների ընդունելության, IATC

Կարգ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում, IATC